Search Our Site

 

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdiki (Tam Tasdik)

Şirketlerin hesap yılı faaliyetlerinin vergi mevzuatına uygunluğunun belli periyotlar ile denetlenmesini ve faaliyet sonuçlarının 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında tasdik edilmesini kapsar. Bu çerçevede mali danışmanlık ve sürekli denetim esastır. Tam tasdik hizmeti verilen müşterilerimize Şirketimizce hazırlanan Sirküler ücretsiz olarak gönderilmektedir. Müşterilerimizin sözlü ve yazılı görüş talepleri tarafımızca yerine getirilmektedir.
 

Kısmi tasdikler

Tam Tasdike tâbi olan/olmayan şirketlerin mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar nedeniyle yapılan özel amaçlı denetim ve tasdikleri kapsamaktadır. Bu çerçevede yapılan denetim ve tasdik işlemlerine aşağıdaki işlemler örnek olarak gösterilebilir.

Sermayenin Ödendiğinin Tespiti

Enflasyon Düzeltmesinde Öz Sermaye Kalemlerine Ait Olumlu Farkların Sermayeye İlavesi Tasdik İşlemleri

Yatırım İndirimi Tasdik İşlemleri

Yeniden Değerleme Tasdik İşlemleri

Kurumlar Vergisi istisna ve indirimleri v.b.

 

KDV iadesi hizmetleri

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu (KDVK) kapsamında yürütülen KDV iadesi işlemleri bu hizmetin kapsamındadır. Bu çerçevede, müşterilerimizin KDV iadesi konusundaki her türlü sorunun çözümü, alternatif iade prosedürlerinin ortaya konulması, uygun yönteme göre KDV iadesinin süratli ve doğru bir şekilde alınmasını temin etmek için yapılan hizmetler KDV iadesi hizmetlerimizin parçasını oluşturmaktadır. Bu çerçevede, deneyimli ve konusunda uzman Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerden oluşan kadromuz KDV iadesi hizmetlerini büyük bir titizlik ve süratli bir şekilde yerine getirmektedir. KDV iadesi hizmeti kapsamında, firmaların iadesi gereken katma değer vergisi tutarlarının tespiti, iadenin gerçekleşmesine dönük, KDV iade raporlarının yazılması, raporların yazılması için gerekli alt firma ve karşıt incelemelerin yapılması, yazılan raporların vergi dairesi tarafından sonuçlandırılmasına kadar geçen süreçlerin izlenmesi, KDV iadesinin alınması, mahsupların yapılması ve/veya teminatların çözülmesini sağlaması da hizmetin bir parçasıdır.Katma değer vergisinin iadesi sürecinde, vergi idaresinin öngördüğü ve mevzuatta yer alan prosedürler dikkate alınarak mükellef ile vergi dairesi arasındaki ilişkiler düzenlenmekte ve KDV iadelerinin en kısa sürede gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

 

Diğer tasdikler

Türk Ticaret Kanunu, Teşvik Mevzuatı, SSK Mevzuatı ile ilgili olarak ilgili idarelerce tespiti/tasdiki istenen konuların denetimi tespiti ve tasdiki hizmetleri ile diğer bazı Bakanlık ve Kamu İdarelerince istenen denetim, tespit ve tasdik hizmetlerini kapsar.
 

İnceleme danışmanlığı

Maliye Bakanlığı'na bağlı inceleme elemanlarının 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca yürütmüş oldukları vergi incelemelerine müşterilerimiz temsil edilmektedir. Bu çerçevede, vergi incelemelerine katılarak müşterimizin yasal hakları inceleme elemanı nezdinde savunulmakta ve incelemenin hakkaniyete uygun ve süratli bir şekilde sonuçlandırılması temin edilmeye çalışılmaktadır.
 

Özel vergi incelemesi (revizyon) hizmeti

Revizyon vergi incelmesi anlamında kullanılan teknik bir kelimedir. İsteyen firmaların yasal kayıtları bir vergi incelemesi yürütülüyormuş gibi detaylı bir şekilde uzman kadromuz tarafından incelenmekte ve bu inceleme sonucunda hatalar ve postansiyel vergi riskleri ortaya konulmaktadır. Konuyla ilgili olarak işletme yöneticileri bilgi sahibi kılınmaktadır.
 

Mali danışmanlık

Şirketin veya mükellefin karşılaşmış olduğu her türlü mali sorunuyla ilgili olarak konusunda uzman kadromuz aracılığı ile mali danışmanlık faaliyetleri sürdürülmektedir. Bu çerçevede müşterimizin mali sorunları analiz edilmekte ve çözüm üretilmektedir. Öte yandan dileyen müşterilerimize yazılı görüş de verilmektedir.
 

Uzlaşma hizmetleri

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ek 1 - 11'nci maddelerinde düzenlenen hükümler uyarınca, mükellefler vergi konularında yaşamış oldukları incelemelerde, idare ile uzlaşma imkânına sahiptirler. Şirketimizce yürütülen uzlaşma hizmetleri çerçevesinde, mükelleflerin uzlaşmaya hazırlanması, komisyonlarda müşterilerimizin savunulması ve temsili konuları yürütülmektedir.